I-SÚKROMNÁ POLITIKA


1 - INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SÚKROMNEJ POLITIKY STRÁNKY

 1. Táto časť obsahuje informácie o metódach riadenia SOS Phone Catania - v súvislosti so spracovaním užívateľských údajov. \ t sosphonestore.com.
 2. Tieto informácie platia aj na účely umenia. 13 legislatívneho dekrétu č. 196/2003 Zz o ochrane osobných údajov a na účely článku 13 Nariadenia EÚ č. Týkajúce sa ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov, ako aj na voľný obeh týchto údajov pre tých, ktorí s nimi spolupracujú.. SOS Phone Catania a môže byť dosiahnutá na adrese zodpovedajúcej úvodnej stránke: sosphonestore.com
 3. Informácie sa poskytujú len pre sosphonestore.com a nie pre iné webové stránky, s ktorými môže užívateľ konzultovať prostredníctvom odkazov v nich obsiahnutých.
 4. Účelom tohto dokumentu je poskytnúť informácie o metódach, načasovaní a charaktere informácií, ktoré musia správcovia údajov poskytovať používateľom pri pripojení na webové stránky spoločnosti. sosphonestore.com , bez ohľadu na účel samotného spojenia, podľa talianskej a európskej legislatívy.
 5. Tieto informácie môžu podliehať zmenám v dôsledku zavedenia nových nariadení v tomto ohľade, preto je používateľ vyzvaný, aby túto stránku pravidelne kontroloval.
 6. Ak je užívateľ mladší ako 16 rokov, podľa článku 8 nariadenia EÚ č. 2016/679, bude musieť legitimovať svoj súhlas prostredníctvom súhlasu svojich rodičov alebo opatrovníka.

II - SPRACOVANIE ÚDAJOV

1 - Riadiaca jednotka údajov

 1. Prevádzkovateľom údajov je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, služba alebo iný orgán, ktorý jednotlivo alebo spolu s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov. Zaoberá sa aj bezpečnostnými profilmi. 
 2. Pokiaľ ide o túto webovú stránku, správcom údajov je: Davide Di Termine , a pre akékoľvek objasnenie alebo uplatnenie vašich práv, môžete ich kontaktovať na nasledujúcej e-mailovej adrese: [email protected]

2 - Zodpovedný za spracovanie údajov

 1. Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, služba alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa údajov. 
 2. Podľa článku 28 nariadenia EÚ č. 2016/679, po vymenovaní vlastníka údajov, osoby zodpovednej za spracovanie údajov o lokalite sosphonestore.com to je: [email protected]

3 - Miesto spracovania údajov

 1. Spracovanie dát generované použitím 
 2. Podľa článku 28 nariadenia EÚ č. 2016/679, po vymenovaní vlastníka údajov, osoby zodpovednej za spracovanie údajov o lokalite SOS Phone Catania to je:  Catania (CT)

III - COOKIES

1 - Typ súborov cookie

 1. Stránka sosphonestore.com používa súbory cookie na uľahčenie a intuitívnosť prehliadania: súbory cookie sú malé reťazce textu, ktoré sa používajú na ukladanie určitých informácií, ktoré sa môžu týkať používateľa, jeho preferencií alebo zariadenia na prístup na Internet (počítač, tablet alebo mobilné) a používajú sa hlavne na prispôsobenie prevádzky stránky očakávaniam používateľa, ponúkajúc osobnejšie prezeranie a zapamätanie si predtým vykonaných možností..
 2. Cookie sa skladá z redukovanej množiny údajov prenesených webovým serverom do prehliadača používateľa a môže byť načítaný iba prenosovým serverom. Toto nie je spustiteľný kód a neprenáša vírusy.
 3. Cookies nezaznamenávajú žiadne osobné údaje a žiadne identifikovateľné údaje nebudú uložené. V prípade potreby môžete zabrániť uloženiu niektorých alebo všetkých súborov cookie. V tomto prípade však môže dôjsť k ohrozeniu používania stránky a ponúkaných služieb. Ak chcete pokračovať bez zmeny možností súborov cookie, jednoducho pokračujte v prehľadávaní.

Nižšie sú uvedené typy súborov cookie, ktoré stránka používa:

2 - Technické súbory cookie

 1. Na ukladanie informácií do počítača používateľa sa používajú mnohé technológie, ktoré potom lokality zhromažďujú. Medzi najznámejšie a najpoužívanejšie patrí HTML cookies. Používajú sa na navigáciu a na uľahčenie prístupu a používania stránky užívateľom. Sú potrebné na prenos komunikácie cez elektronickú sieť alebo na dodávateľa, aby poskytol službu požadovanú zákazníkom.
 2. Nastavenia na správu alebo zakázanie súborov cookie sa môžu líšiť v závislosti od použitého internetového prehliadača. Užívateľ však môže spravovať alebo požadovať všeobecnú deaktiváciu alebo zrušenie cookies úpravou nastavení svojho internetového prehliadača. Takáto deaktivácia môže spomaliť alebo zabrániť prístupu k niektorým častiam lokality.
 3. Používanie technických súborov cookie umožňuje bezpečné a efektívne používanie stránok.
 4. Súbory cookie, ktoré sa vložia do prehliadača a ktoré sa znova odosielajú prostredníctvom služby Google Analytics alebo prostredníctvom štatistických služieb bloggerov alebo podobných, sú technické iba vtedy, ak sa používajú na účely optimalizácie lokality priamo vlastníkom samotnej lokality, ktorá môže zhromažďovať informácie o počte používateľov. a ako stránku navštevujú. Za týchto podmienok platia pre analytické cookies tie isté pravidlá, pokiaľ ide o informácie a súhlas, ktoré sú poskytnuté pre technické cookies.
 5. Z hľadiska dĺžky trvania sa dajú rozlíšiť dočasné cookies relácie, ktoré sa automaticky odstránia na konci relácie prehliadania a použijú sa na identifikáciu používateľa, a preto sa vyhnú prihlasovaniu na každú navštívenú stránku a tie, ktoré zostanú aktívne v počítači až do uplynutia platnosti alebo zrušenie zo strany používateľa.
 6. Súbory cookies relácie môžu byť nainštalované, aby umožnili prístup a pobyt vo vyhradenej oblasti portálu ako overený používateľ.
 7. Neuchovávajú sa natrvalo, ale iba počas trvania navigácie, kým sa prehliadač nezatvorí a nezmizne, keď je prehliadač zatvorený. Ich používanie je striktne obmedzené na prenos identifikátorov relácií, ktoré sa skladajú z náhodných čísel generovaných serverom, ktoré sú potrebné na bezpečné a efektívne vyhľadávanie stránok..

3 - Súbory cookie tretej strany

 1. V súvislosti s pôvodom rozlišujeme súbory cookie odoslané prehliadaču priamo z webovej stránky, ktorú navštevujete, a stránky tretích strán odoslané do počítača z iných stránok a nie z lokality, ktorú navštevujete.
 2. Trvalé cookies sú často cookies tretích strán.
 3. Väčšina súborov cookie tretej strany sa skladá zo sledovacích súborov cookie, ktoré sa používajú na identifikáciu správania online, na pochopenie záujmov a na prispôsobenie reklamných návrhov používateľom.
 4. Môžu byť nainštalované analytické súbory cookie tretej strany. Odosielajú sa z domén uvedených tretích strán, ktoré sú mimo lokality.
 5. Analytické cookies tretích strán sa používajú na zhromažďovanie informácií o správaní používateľov sosphonestore.com Prieskum prebieha anonymne s cieľom monitorovať výkonnosť a zlepšiť použiteľnosť stránky. Súbory cookie na profilovanie tretej strany sa používajú na vytvorenie profilov používateľov s cieľom ponúknuť reklamné správy v súlade s možnosťami, ktoré uskutočnili samotní používatelia..
 6. Používanie týchto súborov cookie sa riadi pravidlami stanovenými tými istými tretími stranami, preto sa používateľom odporúča, aby si prečítali informácie o ochrane osobných údajov a pokyny na správu alebo zakázanie súborov cookie uverejnených na príslušných webových stránkach.

4 - Profilovanie súborov cookie

 1. Profilovacie cookies sú tie, ktoré sa používajú na vytváranie užívateľských profilov a používajú sa na posielanie reklamných správ v súlade s preferenciami zobrazenými používateľom pri surfovaní po sieti.
 2. Keď sa používajú tieto typy cookies, užívateľ musí dať výslovný súhlas.
 3. Bude sa uplatňovať článok 22 nariadenia EÚ 2016/679 a článok 122 kódexu ochrany údajov.

IV - SPRACOVANÉ ÚDAJE

1 - Režim spracovania údajov

 1. Podobne ako všetky webové stránky aj táto stránka používa súbory denníkov, v ktorých sú uložené informácie zhromaždené automatizovaným spôsobom počas návštev používateľov. Zozbierané informácie môžu byť nasledovné:
  • - adresa internetového protokolu (IP);
  • - typ prehliadača a parametre zariadenia používané na pripojenie k lokalite;
  • - názov poskytovateľa internetových služieb (ISP);
  • - dátum a čas návštevy;
  • - webová stránka návštevníka (odkaz) a výstup;
  • - možno počet kliknutí.
 2. Vyššie uvedené informácie sa spracúvajú automatizovane a zhromažďujú sa výlučne v súhrnnej forme s cieľom overiť správne fungovanie stránky a z bezpečnostných dôvodov. Tieto informácie budú spracované na základe oprávnených záujmov vlastníka.
 3. Z bezpečnostných dôvodov (antispamové filtre, firewally, detekcia vírusov) môžu automaticky zaznamenané údaje obsahovať aj osobné údaje, ako napríklad IP adresu, ktorá by sa mohla použiť v súlade s platnými zákonmi, aby sa zabránilo pokusom o poškodenie alebo spôsobiť škody iným používateľom alebo v každom prípade škodlivé činnosti alebo priestupky. Tieto údaje sa nikdy nepoužijú na identifikáciu alebo profilovanie používateľa, ale iba na účely ochrany stránky a jej užívateľov, s takýmito informáciami sa bude zaobchádzať podľa oprávnených záujmov vlastníka.
 4. Ak stránka umožňuje zahrnutie pripomienok, alebo v prípade špecifických služieb požadovaných užívateľom, vrátane možnosti zaslania životopisu pre prípadný pracovný vzťah, stránka automaticky zistí a zaznamená niektoré identifikačné údaje používateľa, vrátane e-mailovú adresu. Tieto údaje sú dobrovoľne poskytnuté užívateľom v čase, keď je služba požadovaná. Zadaním komentára alebo iných informácií užívateľ výslovne súhlasí so zásadami ochrany osobných údajov a najmä súhlasí s tým, že vložený obsah je voľne distribuovaný aj tretím stranám.. Prijaté údaje budú použité výlučne na poskytnutie požadovanej služby a len na čas potrebný na poskytnutie služby.
 5. Informácie, ktoré budú používatelia tejto stránky považovať za zverejnené prostredníctvom služieb a nástrojov, ktoré sú im sprístupnené, poskytuje používateľ vedome a dobrovoľne, pričom tieto stránky vylučujú akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek porušenie zákonov.. Je na užívateľovi, aby overil, či má povolenie zadávať osobné údaje tretích osôb alebo obsahu chráneného národnými a medzinárodnými normami.

2 - Účel spracovania údajov

 1. Údaje zozbierané lokalitou počas jej prevádzky sa používajú výlučne na vyššie uvedené účely a uchovávajú sa po dobu nevyhnutne potrebnú na vykonanie špecifikovaných činností av každom prípade nie neskôr ako 5 rokov.
 2. Údaje použité na bezpečnostné účely (blokovanie pokusov o poškodenie lokality) sa uchovávajú na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu.

3 - Údaje poskytnuté používateľom

 1. Ako je uvedené vyššie, nepovinné, explicitné a dobrovoľné zasielanie elektronickej pošty na adresy uvedené na tejto stránke znamená následné získanie adresy odosielateľa, potrebnú na odpoveď na žiadosti, ako aj akékoľvek iné osobné údaje obsiahnuté v správe.
 2. Konkrétne súhrnné informácie sa budú postupne na požiadanie zobrazovať alebo zobrazovať na stránkach stránok vytvorených pre jednotlivé služby.

4 - Podpora v konfigurácii vášho prehliadača

 1. Užívateľ môže tiež spravovať súbory cookie prostredníctvom nastavení prehliadača. Vymazanie súborov cookie z prehliadača však môže odstrániť predvoľby nastavené pre danú lokalitu.
 2. Ďalšie informácie a podporu nájdete aj na stránke pomoci špecifickej pre webový prehliadač, ktorý používate:
  • - Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
  • - Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preference
  • - Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/
  • - Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
  • - Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

V PRÁVA POUŽÍVATEĽA

 1. Článok. 13, c. 2 nariadenia EÚ 2016/679 uvádza práva používateľa.
 2. Stránka sosphonestore.com má preto v úmysle informovať používateľa o existencii:
  • - právo dotknutej osoby požadovať od vlastníka prístup k osobným údajom (článok 15 nariadenia EÚ), ich aktualizáciu (článok 7 ods. 3 písm. a) legislatívneho dekrétu č. (čl. 16 nariadenia EÚ), integrácia (čl. 7, ods. 3, písm. a) D.Lgs. 196/2003) alebo obmedzenie zaobchádzania, ktoré sa jej týka (čl.. 18 nariadenia EÚ) alebo aby sa z legitímnych dôvodov postavili proti právu na prenosnosť údajov (článok 20 nariadenia EÚ);
  • - práva požiadať o zrušenie (čl. 17 nariadenia EÚ), transformácie na anonymnú formu alebo blokovania údajov spracovaných v rozpore so zákonom vrátane tých, pre ktoré nie je potrebná ochrana vo vzťahu k účelom, na ktoré boli údaje poskytnuté. zozbierané alebo následne spracované (čl. 7, spol. 3, lett. b) legislatívny dekrét 196/2003);
  • - právo získať potvrdenie o tom, že aktualizácia, oprava, integrácia údajov, vymazanie, blokovanie údajov a transformačné operácie boli upozornené aj na ich obsah tých, ktorým boli údaje oznámené, alebo rozptýlené, okrem prípadu, keď sa toto plnenie ukáže ako nemožné alebo zahŕňa použitie prostriedkov zjavne neprimeraných vo vzťahu k chránenému právu (čl.. 7, spol. 3, lett. C) Legislatívny dekrét 196/2003);
 3. Žiadosti je možné adresovať prevádzkovateľovi údajov, a to bez formálnych náležitostí alebo alternatívne podľa vzoru poskytnutého Garantom na ochranu osobných údajov, alebo zaslaním e-mailu na adresu: Žiadosti možno adresovať správcovi údajov bez formalít alebo alternatívne prostredníctvom formulára poskytnutého Garantom na ochranu osobných údajov alebo zaslaním e-mailu na adresu:.
 4. Ak je liečba založená na stave techniky. 6 ods. 1 písm. a) - výslovný súhlas na použitie - alebo na umenie. 9 ods. 2 písm. a) - výslovný súhlas s používaním genetických, biometrických, zdravotných údajov odhaľujúcich náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory - používateľ má právo odvolať sa súhlasu kedykoľvek bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania na základe súhlasu vydaného pred zrušením.
 5. Podobne v prípade porušenia zákona má užívateľ právo podať sťažnosť Ručiteľovi na ochranu osobných údajov ako orgánu zodpovedného za kontrolu zaobchádzania v Talianskom štáte.
 6. Podrobnejšie preskúmanie práv, ktoré vám patria, nájdete v článkoch 15 a ss. nariadenia EÚ 2016/679 a umenia. 7 legislatívneho dekrétu č. 196/2003.

VI - PRENOS ÚDAJOV DO EXTRA KRAJÍN EÚ

 1. Táto stránka môže zdieľať niektoré údaje zozbierané so službami nachádzajúcimi sa mimo oblasti Európskej únie. Najmä so spoločnosťami Google, Facebook a Microsoft (LinkedIn) prostredníctvom sociálnych doplnkov a služby Google Analytics. Prevod je povolený a prísne regulovaný článkom 45 ods. 1 nariadenia EÚ 2016/679, na ktorý sa nevyžaduje ďalší súhlas. Uvedené spoločnosti zaručujú súlad so štítom na ochranu súkromia.
 2. Údaje nebudú nikdy prenesené do tretích krajín, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 45 a nasl.

VII. POSKYTNUTÉ BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

 1. Táto stránka môže zdieľať niektoré údaje zozbierané so službami nachádzajúcimi sa mimo oblasti Európskej únie. Najmä so spoločnosťami Google, Facebook a Microsoft (LinkedIn) prostredníctvom sociálnych doplnkov a služby Google Analytics. Prevod je povolený a prísne regulovaný článkom 45 ods. 1 nariadenia EÚ 2016/679, na ktorý sa nevyžaduje ďalší súhlas. Uvedené spoločnosti zaručujú súlad so štítom na ochranu súkromia.
 2. Okrem vlastníka, v niektorých prípadoch, kategórií zamestnancov zapojených do organizácie stránky (administratívne, obchodné, marketingové, právne, správcov systému) alebo externých strán (ako sú poskytovatelia technických služieb tretích strán, poštoví kuriéri, poskytovateľov hostingu, IT spoločnosti, komunikačné agentúry).

VIII. ZMENY TOHTO DOKUMENTU

 1. Tento dokument, uverejnený na adrese: sosphonestore.com predstavuje zásady ochrany osobných údajov na tejto stránke.
 2. Môže byť predmetom zmien alebo aktualizácií. V prípade významných zmien a aktualizácií budú tieto hlásené so špecifickými upozorneniami používateľa.
 3. Predchádzajúce verzie dokumentu budú naďalej dostupné na tejto stránke.
 4. Dokument bol aktualizovaný dňa 21.5.2018 tak, aby spĺňal príslušné regulačné ustanovenia, a najmä v súlade s Nariadením EÚ 2016/679.